Choi Wing Chi Sandy

Techno 293 European Championships
15th Techno Youth Girls

2015 Asian Windsurfing Championships
2nd Techno Youth Girls

Techno 293 World Championships
12th Girls under 17

RS:One World Championships
5th Women & Espoir Women